Hizmete Genel Bakış

Bu ölçümler, iş sağlığı ve güvenliğinin temel unsurlarından biridir.

İşyeri ortam ölçümleri, işyerinde bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etkenlerini kapsamaktadır. Bu risk etkenleri şunlardır:

 • Fiziksel risk etkenleri: Gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık, nem, hava akımı, basınç değişimleri, vb.
 • Kimyasal risk etkenleri: Toz, gaz, buhar, sis, duman, vb.
 • Biyolojik risk etkenleri: Bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, vb.

İşyeri ortam ölçümleri, işveren tarafından yaptırılması gereken bir zorunluluktur. Bu ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından planlanır ve yürütülür.

İşyeri ortam ölçüm

İşyeri ortam ölçümlerinin amacı, çalışanların maruz kaldığı risk etkenlerini belirlemek ve bu riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli önlemleri almaktır. Bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için önemli bir bilgi kaynağıdır.

İşyeri ortam ölçümlerinin kapsadığı konular şunlardır:

 • Gürültü ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Kimyasal madde ölçümü
 • Biyolojik madde ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Hava kalitesi ölçümü

İşyeri ortam ölçümlerinin sıklığı, işyerinin tehlike sınıfına ve işyerinde kullanılan maddelere göre değişmektedir. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir ortam ölçümü yapılması gerekmektedir.

İşyeri ortam ölçümlerinin sonuçları, işverene, çalışanlara ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ve iş yeri hekimine bildirilir. Bu sonuçlar doğrultusunda, işyerinde gerekli önlemler alınır.

Mevzuat ve Gereklilik

İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

SARE OSGB olarak işyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla işyerindeki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.

Merkez  Telefon: 0342 337 5010 Email: info@sareosgb.com

Kilis Şube Telefon: 0348 813 7232