Hizmete Genel Bakış

Risk değerlendirmesi, bir işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları içermektedir.

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin temel unsurlarından biridir. Bu değerlendirme, işyerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Risk değerlendirmesi, dört aşamadan oluşmaktadır:

  1. Tehlikelerin tanımlanması: Bu aşamada, işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikeler belirlenir. Tehlikeler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal ve çevresel olmak üzere beş ana grupta toplanabilir.

  2. Risklerin belirlenmesi: Bu aşamada, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskler belirlenir. Riskler, olasılık ve şiddet olmak üzere iki faktöre göre değerlendirilir.

  3. Risklerin analiz edilmesi: Bu aşamada, belirlenen riskler analiz edilir ve derecelendirilir. Risk derecelendirmesi, risklerin olasılığı ve şiddeti göz önünde bulundurularak yapılır.

  4. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Bu aşamada, belirlenen riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli önlemler alınır. Risk kontrol tedbirleri, teknik, organizasyonel ve kişisel koruyucu donanım olmak üzere üç ana grupta toplanabilir.

rısk analız

Risk değerlendirmesi, işverenin sorumluluğundadır. Ancak, risk değerlendirmesinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır.

Risk değerlendirmesinin yapılması, işyerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için önemli bir adımdır. Bu değerlendirme, işverene ve çalışanlara işyerindeki riskleri belirleme ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri alma konusunda yardımcı olur.

Risk değerlendirmesinin faydaları şunlardır:

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
  • İşyerinde iş verimliliğini artırır.
  • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumunu sağlar.

Risk değerlendirmesi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır. Bu değerlendirmenin düzenli olarak yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi, işyerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Mevzuat ve Gereklilikler

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği” ne göre tüm iş yerleri risk analizi yapmak/yaptırmak zorundadır.

MADDE 12- Yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir. Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında, Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında, İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde, Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda, İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda, İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda.

Buna göre; Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanların belirlenmesi, İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurularak Risk Değerlendirme çalışması hazırlanır.

Bu Risk Değerlendirme çalışması, işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlayacak şekilde, alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından titiz bir çalışma sonunda hazırlanır.