Hizmete Genel Bakış

Patlamadan korunma dokümanları, patlayıcı ortam oluşabilecek işyerlerinde, patlama risklerinin değerlendirilmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla hazırlanan dokümandır.

Patlamadan korunma dokümanları, işyerinin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve kullanılan tehlikeli maddelere göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki bölümleri içermektedir:

  • Giriş: Dokümanın amacı, kapsamı ve hazırlanma yöntemi hakkında bilgi verilir.
  • İşyerinin genel özellikleri: İşyerinin adı, adresi, faaliyet alanı, çalışan sayısı, kullanılan tehlikeli maddeler gibi bilgiler verilir.
  • Risk değerlendirmesi: İşyerinde bulunan patlama riskleri belirlenir ve bu risklerin derecelendirilmesi yapılır.
  • Önlemler: Risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemler belirlenir.
  • Uygulama ve denetim: Alınan önlemlerin uygulanması ve denetimi ile ilgili bilgiler verilir.
is-guvenligi-uzmaninin-sorumluluklari

Patlamadan korunma dokümanları, işveren tarafından hazırlanır. Ancak, hazırlanması ve uygulanmasında işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır.

Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanmasının amacı, işyerinde patlama risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak ve çalışanların sağlığını korumaktır. Bu dokümanlar, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Patlamadan korunma dokümanlarının başlıca faydaları şunlardır:

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
  • İş verimliliğini artırır.
  • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumunu sağlar.

İşyerlerinde patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adımdır.

Mevzuat ve Gereklilikler

İşyerlerinde yer alan yanıcı kimyasal maddeler, buhar, sis ve tozlar atmosfer şartları altında hava ile bir araya geldiği zaman tutuşturucu kaynaklar ile temas ettiğinde işyerindeki çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yer alan 4. maddeye göre ise işveren kişiler, çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak ile yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında mesleki olarak meydana gelebilecek olan tüm risklerin önlenmesi, eğitimin verilmesi ve bilginin sağlanması ile birlikte tedbirlerin alınması gerekmektedir. Gerekli araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, işyerinin mevcut şartlara daha uyumlu hale getirilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Aynı kanunda yer alan 11. maddeye göre işverenler çalışma ortamındaki maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek tüm riskli durumları ve acil durumları değerlendirmelidir. Çalışma yapılan çevrede ortaya çıkabilecek olan tüm olaylara karşı acil durum planlaması yapılmalıdır. Bu olumsuz durumlar böylelikle önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler ile önlenmiş olur.